Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató – kapcsolatfelvétel

Tájékoztató
a kapcsolatfelvételi űrlap használatával összefüggő adatkezelésről

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

1. Adatkezelő

Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Levélcím: 1840 Budapest
E-mail: ugyfelszolgalat@budapest.hu Telefon: +36 1 327-1000 Honlap: www.budapest.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő
dr. Kormány-Krivács Zita Telefon: +36 1 999 9190 E-mail: adatvedelmitisztviselo@budapest.hu

3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

– az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelete
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Amennyiben kérdése, kérése, észrevétele, javaslata van, a https://koronavirus.budapest.hu/elerhetosegek/ oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével tud e-mailt küldeni a Központi Ügyfélszolgálatnak.

kezelt személyes adatokaz adatkezelés célja
név, e-mail cím, valamint az érintett által megadott további személyes adatoka személyes adatok kezelése az érintettel történő kapcsolatfelvétel, valamint a feltett kérdésre, kérésre, észrevételre, javaslatra történő válaszadás céljából szükséges

5. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges.

6. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.

7. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatok kezelését kizárólag Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. Adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:
a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatainak törlését,
d) személyes adatai kezelésének korlátozását
e) valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintett kérelmére Adatkezelő
• tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak az adatok forrásának megjelölése.
• a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.
• amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kéri, Adatkezelő ezt rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
• Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.

Adatkezelő
• a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
• az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.

Az érintett
• jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő e címzettekről tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak beérkezését követően – haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja.
• Panasz
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.

Panasz benyújtásának helye:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Fax: +361 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.
A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.

• Kártérítéshez való jog, sérelemdíj
Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük írjon az adatvedelmitisztviselo@budapest.hu e-mail címre.

Hatályos 2021.03.09-től